Download  

 

 • รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 Download
 • STHAI One Report 2021 TH EN
 • Annual Report 2020   TH  EN
 • Annual Report 2019   TH  EN
 • Annual Report 2018   TH  EN
 • Annual Report 2017   Thai
 • Annual Report 2015   Thai
 • Annual Report 2015   Eng
 • Annual Report 2014   Thai
 • Annual Report 2014   Eng
 • Annual Report 2013   Thai
 • Annual Report 2013  Eng
 

 

 

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

 

 

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

 

ถ่ายทอดสดจาก ห้องประชุมบริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 ชั้น 6 ห้อง 608 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

 
Download

"หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565"     TH  EN

บริษัทฯ ไม่มีการจัดประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใดๆ วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนหรือ

ยื่นความจำนงขอเข้าร่วมประชุุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

 


 

ข่าวบริษัท

 
Investor Relations

Email : investor@shunthaiglove.com
Tel +66 2511-6040-48
Fax +66 2511-6049